Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Specjalistycznej (ZŚPS) realizuje w szczególności zadania w zakresie: 
- przyznawania świadczeń rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka,
- prowadzenia spraw związanych z usamodzielnianiem się wychowanków na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej,
- dochodzenia odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, 
- dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych,
- sporządzanie tytułów wykonawczych i przesyłanie ich do właściwego urzędu skarbowego,
- zawierania porozumień pomiędzy powiatami,
- sporządzania umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, o prowadzenie rodzinnego domu dziecka, w sprawie zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz dla rodzin pomocowych,
- sporządzania list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych,
- przygotowania dokumentacji niezbędnej do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej,
- przygotowywania not księgowych dla gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- przygotowywania zaświadczeń o wysokości pobieranych świadczeń pieniężnych,
- przekazywania do BIG informacji na temat dłużników.