Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

System SOW w powiecie sławieńskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2020r. istnieje możliwość złożenia elektronicznie poprzez System SOW (sow.pfron.org.pl) wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych oraz zaopatrzeniaw przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Aby ubiegać się o dofinansowanie w formie elektronicznej należy posiadać:

  • dostęp do Internetu,
  • konto w Systemie SOW,
  • Profil Zaufany.Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy różnych banków.

Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta, profilu zaufanego oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl

Zapraszamy również do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze od godziny 9.00 – 17.00).

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Centrum pod nr tel. 59 810 64 02.

Aktywny Samorząd Moduł II

UWAGA STUDENCI - Wnioski w Module II przyjmowane są do dnia 10 października 2019r. w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020.

WAŻNE: W aktualnym naborze wnioski można składać w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW ( System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON ) dostępną na stronie https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji  papierowej w siedzibie Centrum.

Wnioskodawca, który złoży wniosek elektronicznie przez platformę SOW może ubiegać się o dodatkowe zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w kwocie 800 zł, do czego gorąco zachęcamy.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany na platformie ePUAP (darmowy).

W przypadku składania  wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę SOW załączniki należy pobrać i wypełnione w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl

W przypadku wątpliwość oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu SOW: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.

Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonalnością systemu.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Centrum, na stronie internetowej: www.pcprslawno.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA oraz na platformie SOW.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2019r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o terminach składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

         Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie oraz na stronie internetowej Centrum www.pcprslawno.pl

       Formularz wniosku Wniosek „P” dotyczy pełnoletniego adresata programu, natomiast formularz Wniosek „O” dotyczy opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18.

       Informacje na temat realizacji programu w powiecie sławieńskim można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie lub telefonicznie pod numerem tel. (59) 810 64 02.

Czytaj więcej: Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2019r.

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, iż w dniu 17 lipca 2019r. została przyjęta uchwała Zarządu PFRON nr 49/2019 modyfikująca dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku.
W bieżącym roku osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach  programu „Aktywny samorząd” zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Modułu I, Obszaru C, Zadanie 1.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
•    znaczny stopnień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
•    zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do pojęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności  zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego napędzie ręcznym.

Czytaj więcej: Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2019r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego realizatorem w powiecie sławieńskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, w 2019r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

-        Zadania 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

-        Zadania 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

-          Zadania 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

-          Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

-          Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

   Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

   Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

   Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

   Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla

                   osoby zależnej.

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Czytaj więcej: Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2019r.

Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

UWAGA STUDENCI - Wnioski w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym pilotażowego programu „Aktywny samorząd” przyjmowane są do dnia 31 marca 2019r. w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019.

W 2019 roku Zarząd PFRON zaktualizował zapisy zawarte w "Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu". Z treścią dokumentów obowiązujących w 2019r. można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie ( pokój nr 2 ), ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Aktualne wnioski o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej: www.pcprslawno.pl w zakładce – druki do pobrania. Wszelkich informacji na temat programu udzielają pracownicy Zespołu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nr tel. 59 810 64 02.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2018r.

W 2018 roku pilotażowy program „Aktywny samorząd” obejmuje następujące formy wsparcia:
MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dotyczy dzieci).

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: w trybie ciągłym od dnia 07 marca 2018r. do dnia 30 sierpnia 2018r.

Czytaj więcej: Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2018r. 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem