Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Opieka wytchnieniowa - dokumenty

logo ministerstwa rodziny i polityki społecznejlogo Funduszu Sprawiedliwości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Program realizowany będzie na terenie powiatu sławieńskiego od 1 kwietnia do 30 września 2022r. i zakłada objęcie wsparciem pięciu osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz troje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Każda osoba zakwalifikowana do programu może otrzymać wsparcie w wymiarze 10 godzin miesięcznie przez okres sześciu miesięcy.
W przypadku dużej liczy zgłoszeń w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która:
1) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (co najmniej dwie przyczyny niepełnosprawności) lub
2) wymaga wysokiego poziomu wsparcia ( ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
3) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację programu powiat sławieński otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 19 584,00 zł. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.
Warunkiem przystąpienia do programu przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie:
- karty zgłoszeniowej do programu,
- kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci),
- kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
- karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny. Kartę wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Karta pomiaru niezależności funkcjonowania [...] nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.
Druki kart dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie oraz na stronie internetowe Centrum. Karty zgłoszeniowe należy składać w siedzibie Centrum.
Szczegółowe informacje na temat realizacji programu w powiecie sławieńskim można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, telefonicznie pod numerem tel. (59) 810 64 02. Druki do pobrania (pliki w formacie *.docx) :

1. Program (rozmiar 68kB, nowe okno)
2. Karta zgłoszenia do Programu (rozmiar 72kB, nowe okno)
3. Karta pomiaru niezależności funkcjonowania (rozmiar 64kB, nowe okno)
3. Klauzula informacyjna (rozmiar 56kB, nowe okno)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem