Środki pomocnicze i ortopedyczne

Wymagania jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o dofinansowanie

Prawo do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (bezpłatnie lub częściowo odpłatnie) mają osoby ubezpieczone oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu.
Podstawą do uzyskania refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jest zlecenie wystawione przez lekarza. Zlecenie wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego, tj. w pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu, każdorazowe potwierdzenie zlecenia przed jego realizacją nie jest wymagane. Należy potwierdzić jedynie pierwsze zlecenie. Przy pierwszorazowym potwierdzeniu zlecenia wydawana jest karta zaopatrzenia comiesięcznego, która jest ważna 12 miesięcy i przez ten okres upoważnia do odbioru zleconych środków pomocniczych na wniosek lekarza, bez konieczności potwierdzania w oddziale Funduszu. Zlecenie zrealizować można u dowolnego świadczeniodawcy (producenta lub sklepu), mającego podpisaną umowę z Oddziałem NFZ.
O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu  trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszy, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
Wymagana dokumentacja

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu, należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie:
- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
-  kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia,
-  kopię dowodu osobistego,
- fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
-  kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i  kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
- do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia  oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są uprawnionemu na własność. Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprzęt rehabilitacyjny

Przedmiotem dofinansowania jest sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z osobą niepełnosprawną, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie tej osoby możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wymagania jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
- osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
oraz zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu;
- jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu  trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu,  rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
Wymagana dokumentacja

Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwego dla:
- miejsca zamieszkania - w przypadku osoby niepełnosprawnej,
- siedziby, albo miejsca prowadzenia działalności - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu przez cały rok kalendarzowy.  Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- kserokopię dowodu osobistego,
- aktualne zaświadczenie lekarskie - lekarza specjalisty wskazujące na konieczność zakupu konkretnego sprzętu rehabilitacyjnego celem prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych,
- informację o koszcie sprzętu ze sklepu, w którym będzie dokonany zakup wraz z pieczątką i podpisem.

Wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, powinien być złożony do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Zasady dofinansowania

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałą część, to jest 20 % wartości sprzętu pokrywa wnioskodawca.
Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z wnioskodawcą. Oznacza to, że dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Program zawiera elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej, obejmuje zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.
Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni.
Warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, pod warunkiem  że:
- została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
- w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
- weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
- wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusu;
- będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
- nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
- złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
- w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach przyjmowanych lekach,
- przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
W przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna. Opiekun nie może pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie, nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ma ukończone 18 lat, lub ukończone 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
Wymagana dokumentacja

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie :
- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
- kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
- kserokopię dowodu osobistego.
Wnioski przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.
Wysokość dofinansowania wynosi:

- 30 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,                                                     
- 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
- 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
- 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
Tryb rozpatrywania wniosków

Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca powiadamiany jest w formie pisemnej. Osoba niepełnosprawna w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje Centrum informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.
Wybrany przez osobę ośrodek i organizator turnusu powinien posiadać odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu. Ośrodek, w którym odbędzie się turnus rehabilitacyjny powinien być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami. Organizator turnusu powinien być uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
Dofinansowanie przekazywane jest organizatorowi turnusu po otrzymaniu przez Centrum oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie.

W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb Centrum może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Sport, kultura, turystyka

W ramach w/w zadania podmioty mogą organizować wiele imprez (festyny, zawody, wycieczki, imprezy sportowo-rekreacyjne), które dadzą możliwość osobom niepełnosprawnym włączenie się w aktywne życie społeczne. Różnorodne formy rekreacji dostosowane do różnych rodzajów niepełnosprawności  i ich specyficznych potrzeb dają szansę aktywizacji społecznej, a ta z kolei mobilizuje do aktywizacji zawodowej i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Warunki jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
Wymagana dokumentacja

- wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
-  dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunków,
- lista osób niepełnosprawnych i niezbędnych opiekunów wraz z określeniem stopnia niepełnosprawności, wieku i miejsca zamieszkania,
- plan finansowy przedsięwzięcia,
- program zadania.

Wnioski o dofinansowanie do w/w zadania składa się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Zasady dofinansowania

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu  trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Bariera w komunikowaniu się

Likwidacja barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Bariery w komunikowaniu się, to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:
-  na likwidację barier w komunikowaniu się  - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Wymagana dokumentacja

- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON  likwidacji barier w komunikowaniu się,
- kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
- aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju dysfunkcji oraz wskazujące na konieczność posiadania danego sprzętu w ramach likwidacji występującej bariery,
- kopia dowodu osobistego,
- oferta cenowa urządzenia lub usługi.
Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu można składać w każdym czasie.

Zasady dofinansowania

Wysokość dofinansowania na likwidację barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.  
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.  Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu  trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Bariera techniczna

Likwidacja barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnienie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby  w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:
-  na likwidację barier technicznych - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Wymagana dokumentacja

- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych,
-  kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
- aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju dysfunkcji oraz wskazujące na konieczność posiadania danego sprzętu w ramach likwidacji występującej bariery,
- kopia dowodu osobistego,
- oferta cenowa urządzenia lub usługi.
Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu można składać w każdym czasie.

Zasady dofinansowania

Wysokość dofinansowania na likwidację barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku dofinansowania likwidacji barier technicznych dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Dofinansowanie likwidacji barier  technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu.  
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu  trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Bariera architektoniczna

Likwidacja barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Bariery architektoniczne definiowane są jako wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:
-  na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Wymagana dokumentacja

- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,
-  kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
- aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju dysfunkcji oraz wskazujące na konieczność likwidacji bariery,
- kopia dowodu osobistego, potwierdzenie zameldowania na pobyt stały,
- dokument potwierdzający własność lokalu lub budynku mieszkalnego.
Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu można składać w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że prace związane z likwidacją bariery architektonicznej wiążą się z dłuższym okresem realizacji i powinny zostać zakończone w roku, w którym został złożony wniosek. Osoby, które ubiegają się o dofinansowanie do w/w zadania w IV kwartale napotykają na trudności związane między innymi ze znalezieniem wykonawcy, brakiem materiałów, urządzeń niezbędnych do zrealizowania zadania.

Zasady dofinansowania

Wysokość dofinansowania na likwidację barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.  Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu  trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu,  rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.