PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024r. poz. 177) do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Placówki ze względu na specyfikę działań dzielą się na:
• placówki socjalizacyjne,
• placówki interwencyjne,
• placówki specjalistyczno-terapeutyczne,
• placówki rodzinne.


Podstawą skierowania dziecka do placówki jest:
- odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
- orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce,
- dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karty szczepień,
- dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne,
- informacja o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.


OPIEKA INSTYTUCJONALNA W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM
Na terenie powiatu sławieńskiego funkcjonują:
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Darłowie, ul. Morska 76, 76-150 Darłowo
    1. Dom Dziecka nr 1 im. Janusza Korczaka w Darłowie
    ul. Morska 74-76, Darłowo
    typ socjalizacyjny, specjalistyczno-terapeutyczny i interwencyjny
    2. Dom Dziecka nr 1 im. Janusza Korczaka w Darłowie
    ul. Morska 78, Darłowo
    typ socjalizacyjny, specjalistyczno-terapeutyczny 
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sławnie, ul. Cieszkowskiego 4B, 76-100 Sławno
    1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Sławnie
    ul. Cieszkowskiego 4B, Sławno
    typ socjalizacyjny, specjalistyczno-terapeutyczny i interwencyjny
    2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Sławnie
    ul. Cieszkowskiego 4A, Sławno
    typ socjalizacyjny, specjalistyczno-terapeutyczny i interwencyjny