Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  
Program realizowany będzie na terenie powiatu sławieńskiego  do  31 grudnia 2023r.i zakłada objęcie wsparciem sześciu osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dwoje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.   
 Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację programu powiat sławieński otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 20 808,00 zł. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.
Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie:
- karty zgłoszeniowej do Programu,
- kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności,
- karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny,
- klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Druki kart dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Sławnie oraz na stronie internetowej Centrum www.pcprslawno.pl w zakładce „opieka wytchnieniowa”. Karty zgłoszeniowe należy składać w siedzibie Centrum do dnia 17 marca br.
Szczegółowe informacje na temat realizacji programu w powiecie sławieńskim można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, telefonicznie pod numerem tel. (59) 810 64 02.
Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia do programu, *.docx, 36kB

2. Karta pomiaru niezależności, *.docx, 28kB

3. Klauzula informacyjna, *.docx, 56kB