Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.                   
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  
    Program realizowany będzie na terenie powiatu sławieńskiego od kwietnia do  grudnia   i zakłada objęcie wsparciem 10 członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.   
 Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację programu powiat sławieński otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 63 750,00 zł. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. 
Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie:
- karty zgłoszenia do Programu,
- kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności,
- klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez MRiPS. 
- klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez PCPR. 
Druki kart  dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Sławnie oraz na stronie internetowej Centrum www.pcprslawno.pl w zakładce „opieka wytchnieniowa”. Karty zgłoszenia należy składać w siedzibie Centrum w terminie od dnia 01 marca do dnia 14 marca br. (pokój nr 61).   
       Szczegółowe informacje na temat realizacji programu w powiecie sławieńskim można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, telefonicznie pod numerem tel. (59) 810 64 02.

Karta zgłoszenia do Programu, plik *.docx, rozmiar 120kB, nowe okno.

Klauzula RODO MRPiPS, plik *.docx, rozmiar 24kB, nowe okno.

Klauzula RODO PCPR, plik *.docx, rozmiar 56kB, nowe okno.