W ramach projektu przewidziano wsparcie dla 25 osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022r. Wsparcie będzie realizowane za pomocą poradnictwa specjalistycznego, dofinansowania opieki nad osobą zależną tj, dofinansowania do opłat za przedszkole, zakup środków przeciw COVID-19, zatrudnienie tłumacza, oddelegowanie asystenta integracji, warsztaty, szkolenia, kursy, zajęcia integracyjne w tym nauka języka polskiego.
Budżet projektu wynosi 165 625,00 zł, w projekcie nie wymagano wkładu własnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Проєкт передбачає підтримку 25 осіб, які втікають від війни в Україні, які приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року. Підтримка надаватиметься через спеціалізоване консультування, співфінансування догляду за утриманцем, тобто співфінансування плати за дитячий садок, придбання коштів проти COVID-19, наймання перекладача, делегування помічника з інтеграції, семінари, тренінги, курси, інтеграційні заходи, зокрема вивчення польської мови.
Бюджет проекту становить 165 625,00 злотих, власний внесок у проект не потрібен.

Proyekt peredbachaye pidtrymku 25 osib, yaki vtikayutʹ vid viyny v Ukrayini, yaki pryyikhaly do Polʹshchi z 24 lyutoho 2022 roku. Pidtrymka nadavatymetʹsya cherez spetsializovane konsulʹtuvannya, spivfinansuvannya dohlyadu za utrymantsem, tobto spivfinansuvannya platy za dytyachyy sadok, prydbannya koshtiv proty COVID-19, naymannya perekladacha, delehuvannya pomichnyka z intehratsiyi, seminary, treninhy, kursy, intehratsiyni zakhody, zokrema vyvchennya polʹsʹkoyi movy.
Byudzhet proektu stanovytʹ 165 625,00 zlotykh, vlasnyy vnesok u proekt ne potriben.

Проект співфінансується Європейським Союзом.

Proekt spivfinansuyetʹsya Yevropeysʹkym Soyuzom.