Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
1. Traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
2. Zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
3. Zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
4. Zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań,
5. Zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
6. Zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
7. Umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.


Kto może utworzyć Rodzinę Zastępczą?
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
1. dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
4. nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych,
5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
8. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
   a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
   b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
   c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.