Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.                   
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  
Program realizowany będzie na terenie powiatu sławieńskiego od kwietnia do grudnia 2024r. 
Mamy jeszcze wolne miejsca w zakresie uczestników. Więcej informacji oraz wnioski do pobrania tu.