Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, iż w 2022r. przystąpiło do realizacji programów finansowanych ze środków PFRON : Dostępne mieszkanie, Mieszkanie dla absolwenta.
DOSTĘPNE MIESZKANIE
Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.
Program realizowany jest w latach 2022-2025
Pomoc może otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1    posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2    złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3    złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4    w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego.
Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA
Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.
Program realizowany jest od 2022
Pomoc może otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1    posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2    posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
3    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4    złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
5    złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.  
Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium  dostępności, ponoszonych przez beneficjenta.
Dofinansowanie obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia - maksymalnie przez 60 miesięcy.
Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy osoba poruszasz się z pomocą wózka. Wraz z upływem 24 miesięcy dofinansowanie ulega stopniowemu obniżeniu.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
Wniosek można złożyć w każdym czasie, jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl/ o Funduszu /Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie.