Zgodnie z art. 39 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodzina zastępcza:
a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
2) rodzinny dom dziecka.

Rok

Ilość rodzin zastępczych

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych

Ilość nowopowstałych rodzin zastępczych

Ilość rozwiązanych rodzin zastępczych

Adopcje – ilość dzieci

Powrót dzieci do rodziców biologicznych- ilość dzieci

Ilość usamodzielnianych wychowanków

2018

98

145

13

17

2

4

11

2019

91

147

10

18

7

9

11

2020

78

129

6

9

5

3

7

2021

78 rodzin

2 Rodzinne Domy Dziecka

133

13

12

8

4

7

2022

72 rodziny

2 Rodzinne Domy Dziecka

126

2 + 2 wcześniej utworzone przeprowadziły się na teren powiatu sławieńskiego

9+1 rodzina się przeprowadziła

4

2

10