Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

logo PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie uprzejmie informuje o trwającym naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W tym roku w ramach programu skorzystać można z następujących obszarów wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadania 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadania 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadania 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Czytaj więcej: PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Uwaga! Wsparcie w ramach Modułu III

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zdecydował o rozszerzeniu wsparcia w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"  na wszystkich pełnoletnich (od 18 do 24 roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) uczestników specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe, nie ograniczając kręgu beneficjentów do wychowanków, którzy przebywają w placówkach całodobowo.
Przypominamy, iż pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czytaj więcej: Uwaga! Wsparcie w ramach Modułu III

Pomoc dla uczestników WTZ, ŚDS i SOSW

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

   - osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
   - dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Czytaj więcej: Pomoc dla uczestników WTZ, ŚDS i SOSW

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2020r.

Uprzejmie informujemy, iż pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego realizatorem w powiecie sławieńskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie,  w 2020r. obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadania 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadania 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadania 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
–    Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
–    Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
–    Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
                    osoby zależnej.

Czytaj więcej: PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2020r.                                        

Informacja w sprawie składania wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia

UWAGA STUDENCI: Wnioski w Module II - edukacja przyjmowane są od dnia 01 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r. w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020.
WAŻNE: Wnioski należy składać w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) dostępną na stronie https://sow.pfron.org.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Centrum.
Wnioskodawca, który po raz pierwszy złoży wniosek elektronicznie przez platformę SOW w module II może ubiegać się o dodatkowe zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w kwocie 800 zł, do czego gorąco zachęcamy (wsparcie jest jednorazowe).
Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.
W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę SOW załączniki należy pobrać i wypełnione w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.
Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl
W przypadku wątpliwość oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu SOW: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.
Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonalnością systemu.
Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej: www.pcprslawno.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

System SOW w powiecie sławieńskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2020r. istnieje możliwość złożenia elektronicznie poprzez System SOW (sow.pfron.org.pl) wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych oraz zaopatrzeniaw przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Aby ubiegać się o dofinansowanie w formie elektronicznej należy posiadać:

  • dostęp do Internetu,
  • konto w Systemie SOW,
  • Profil Zaufany.Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy różnych banków.

Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta, profilu zaufanego oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl

Zapraszamy również do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze od godziny 9.00 – 17.00).

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Centrum pod nr tel. 59 810 64 02.

Aktywny Samorząd Moduł II

UWAGA STUDENCI - Wnioski w Module II przyjmowane są do dnia 10 października 2019r. w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020.

WAŻNE: W aktualnym naborze wnioski można składać w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW ( System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON ) dostępną na stronie https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji  papierowej w siedzibie Centrum.

Wnioskodawca, który złoży wniosek elektronicznie przez platformę SOW może ubiegać się o dodatkowe zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w kwocie 800 zł, do czego gorąco zachęcamy.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany na platformie ePUAP (darmowy).

W przypadku składania  wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę SOW załączniki należy pobrać i wypełnione w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl

W przypadku wątpliwość oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu SOW: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.

Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonalnością systemu.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Centrum, na stronie internetowej: www.pcprslawno.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA oraz na platformie SOW.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem