Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków w ramach ww. programu.
Aktualnie wnioski o dofinasowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do dnia 16 listopada 2020r. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie wydłużony został do maksymalnie 5 miesięcy.
Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesiący.        

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1)  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2)  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3)   podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4)  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5)  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6)  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7)  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe;
8) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON – sow.pfron.org.pl (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). Formularz wniosku dostępny jest w zakładce druki do pobrania oraz w siedzibie Centrum. Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Nadmieniam, iż w systemie SOW istnieje możliwość złożenia wniosku również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!
Uwaga!
Zmodyfikowany został wzór formularza wniosku o dofinansowanie ze środków programu – Moduł III.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem