Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie uprzejmie informuje, iż w 2015r. realizuje pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Program obejmuje  następujące  obszary  wsparcia:

MODUŁ I:LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ
OBSZAR A- LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ
ZADANIE 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - ( zadanie nierealizowane w 2015r. )
Formy i zakres pomocy:
- dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Skierowany do adresata:
- ze znacznym  lub umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności,
- w wieku do 18 lat lub wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnionej,
- z dysfunkcją narządu ruchu;
Maksymalna kwota dofinansowania: 5 000zł
Wkład własny: 15%
ZADANIE 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B - ( zadanie realizowane w 2015r. )
Formy i zakres pomocy:
- dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B w szczególności:
• Kursu i egzaminów na prawo jazdy kat. B,
oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:
• Zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,
• Dojazdu (przyjazd i powrót z kursu)
Skierowany do adresata:
- ze znacznym  lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- w wieku aktywności zawodowej,
- z dysfunkcją narządu ruchu;
Maksymalna kwota dofinansowania: 2 100 zł w tym:
• dla kosztów kursu i egzaminów- 1 500 zł,
• dla pozostałych kosztów- 600 zł
Wkład własny: 25%
OBSZAR B- LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
ZADANIE 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - ( zadanie nierealizowane w 2015r. )
Formy i zakres pomocy:
- zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Skierowany do adresata:
- ze znacznym  stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności,
- w wieku do 18 lat lub wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnionej,
- z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku;
Maksymalna kwota dofinansowania:
- dla osoby niewidomej 30 000 zł, z czego na  urządzenia brajlowskie 20 000 zł,
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku  10 000 zł,
- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 5 000 zł;
Wkład własny: 10%
ZADANIE 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - ( zadanie realizowane w 2015r. )
Formy i zakres pomocy:
- szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Skierowany do adresata:
- ze znacznym  stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności,
- w wieku do 18 lat lub wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnionej,
- z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku;
Maksymalna kwota dofinansowania:
• dla osoby głucho-niewidomej 4 000 zł,
• dla pozostałych adresatów 2 000zł,
z możliwością zwiększenia dofinansowania w indywidualnych przypadkach (gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga
zwiększenia liczby godzin szkolenia) maksymalnie o 100%
OBSZAR C- LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ
ZADANIE 1 - pomoc z zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  - ( zadanie nierealizowane w 2015r. )
Formy i zakres pomocy:
- dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Skierowany do adresata:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności,
- w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnionej,
- z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;
Maksymalna kwota dofinansowania: 7 000 zł z możliwością zwiększenia dofinansowania do 20 000 zł w indywidualnych przypadkach (jeżeli celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta i będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej),
Wkład własny: 10%
ZADANIE 2- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - ( zadanie realizowane w 2015r. )
Formy i zakres pomocy:
- dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Skierowany do adresata:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności,
Maksymalna kwota dofinansowania: 2 000 zł
ZADANIE 3- pomoc w zakupie protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - ( zadanie realizowane w 2015r. )
Formy i zakres pomocy:
- dofinansowanie zakupu protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,
Skierowany do adresata:
- ze stopniem niepełnosprawności,
- w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnionej,
- z potwierdzoną opinią eksperta PFRON dotyczącą stabilności procesu chorobowego,
- z potwierdzoną opinią eksperta PFRON co do  rokowań w uzyskaniu zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
Maksymalna kwota dofinansowania:
• w zakresie ręki 9 000 zł,
• w zakresie przedramienia 20 000 zł,
• w zakresie ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym 26 000 zł,
• na poziomie podudzia 14 000 zł,
• na wysokości uda 20 000 zł,
• udo i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25 000 zł
Wkład własny: 10%
ZADANIE 4- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) -  ( zadanie realizowane w 2015r. )
Formy i zakres pomocy:
- dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON
na spotkanie z adresatem programu,
Skierowany do adresata:
- ze stopniem niepełnosprawności,
- w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnionej,
- z potwierdzoną opinią eksperta PFRON dotyczącą stabilności procesu chorobowego,
- z potwierdzoną opinią eksperta PFRON co do  rokowań w uzyskaniu zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
Maksymalna kwota dofinansowania:
• w zakresie ręki 2 700 zł,
• w zakresie przedramienia 6 000 zł,
• w zakresie ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym 7 800 zł,
• na poziomie podudzia 4 200 zł,
• na wysokości uda 6 000 zł,
• udo i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 7 500 zł,
Wkład własny: 10%
OBSZAR D- POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ - ( zadanie realizowane w 2015r. )
Formy i zakres pomocy:
- dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną( opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku lub opieki innego typu)
Skierowany do adresata:
- ze znacznym  lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- aktywnego  zawodowo,
- pełniącego rolę opiekuna prawnego dziecka;
Maksymalna kwota dofinansowania: nie więcej niż 2 400 zł rocznie, 200 zł miesięcznie,
Wkład własny: 15%
MODUŁ II:  POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM - ( zadanie realizowane w 2015r. )
Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:
- znaczny  lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi;
Formy i zakres pomocy:
- opłata za naukę (czesne),
- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
- dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego- w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotycząca każdego półrocza w 2015:
• opłata za czesne - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku ), niezależnie od daty poniesienia kosztów,
• dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4 000 zł,
• dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł.
W przypadku gdy wnioskodawca w module II jednocześnie pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym, kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
- 700 zł - w innych przypadkach, które określa realizator programu ( przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się - w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
- 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
- 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną ( ważną ) Kartę Dużej Rodziny.
Udział własny wnioskodawcy w module II - w zakresie kosztów czesnego wynosi:
a) 15 % wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku ),
b) 65 % wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden kierunek - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków ).
Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wnioski wraz z wkładkami i załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie. Szczegółowe informacje  na temat programu znajdują się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl
Zakładka/Programy i zadania PFRON/Aktywny samorząd.
Bliższych informacji na temat programu można uzyskać w siedzibie PCPR lub telefonicznie pod numerem 59 810 64 02.

WNIOSKI I DOKUMENTACJA SĄ DOSTĘPNE W ZAKŁADCE DRUKI DO POBRANIA - MENU GÓRNE WITYRYNY.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem