Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

KLAUZULA INFORMACYJNA
przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) Pana Andrzeja Popielarza z którym skontaktować się można mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 59 810 64 02.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie sławieńskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym Jednolitym rzeczowym wykazem akt.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych jak również prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

SZUKAMY OSOBY DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że poszukuje osób do świadczenia usług opieki wytchnieniowej.
Liczba miejsc: 3.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na czas określony od 01-04-2023 r. do 31-12-2023 r. w wymiarze do 40 godzin miesięcznie.
Miejsce realizacji usługi: teren powiatu sławieńskiego.
I.    Wymagania formalne niezbędne:
1)    dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023)
lub
2)    posiadanie, co najmniej półrocznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
3)    stan zdrowia pozwalający na realizację przedmiotu zlecenia.
II.    Wymagania dodatkowe:
1.    Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, empatia, cierpliwość.
2.    Dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do środowiska pracy (prawo jazdy kat. B i własny środek transportu).
III.    Przewidziany zakres zadań:
Planowana liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego: 6 osób.

Planowana liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego: 2 osoby.
IV.    Wymagane dokumenty:
1.    CV wraz z uzasadnieniem;
2.    Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).
Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być własnoręcznie i czytelnie podpisane przez osobę składającą oraz muszą zawierać datę sporządzenia.
Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być wypełnione i sporządzone w sposób czytelny.
V.     Informacja o warunkach realizacji usługi opieki wytchnieniowej:
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na czas określony od 01-04-2023 r. do 31-12-2023 r. w wymiarze do 40 godzin miesięcznie (łącznie 510 godzin). Praca na terenie powiatu sławieńskiego w pomieszczeniach osób objętych opieką wytchnieniową. Koszt godziny opieki wytchnieniowej do 40,00 zł brutto.
VI.    Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać do dnia  24.03.2023 r. do godz. 10:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno pokój nr 3 (decyduje data doręczenia dokumentów do PCPR w Sławnie) lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VII.    Informacje dodatkowe:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Zostań rodziną zastępczą...

Rodziny zastępcze to zwykli ludzie, robiący na co dzień niezwykłe rzeczy!

Poszukujemy rodzin zastępczych- osób o otwartych sercach, gotowych przyjąć do swojej rodziny dzieci potrzebujące wsparcia,
opieki i prawdziwego bezpiecznego domu.

Więcej informacji na stronie internetowej

Centrum (zakładka Piecza Zastępcza- Rekrutacja)

www.pcprslawno.pl oraz pod numerem telefonu

59 810 64 56